Oferta Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach jest opracowywana dla korzystających z pracy instytucji w ramach realizacji jej statutowego celu, jakim jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, działalność edukacyjna i rozwój kultury, propagowanie obrzędowości ludowej i obyczajów kulturalnych oraz pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.  

Odwiedzający mogą liczyć na zapoznanie się z walorami budynku jako zabytku, udział w organizowanych wydarzeniach, wykładach, spotkaniach filmowych, konkursach itp., a szczególnie na:

osoby indywidualne:

 • zwiedzanie indywidualne lub z pomocą pracownika PCEK
 • spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za prezentowane w PCEK treści
 • współudział w tworzeniu materiałów dotyczących historii i obyczajowości Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

dzieci i młodzież:

 • zajęcia edukacyjne o wybranym wcześniej temacie połączone ze zwiedzaniem wystawy, dostosowane do wieku uczniów grupy
 • lekcje multimedialne z języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze lub inne
 • udział w organizowanych wydarzeniach, wykładach, konkursach, w tym spotkaniach z ciekawymi ludźmi

niepełnosprawni:

 • korzystanie z pełnej oferty PCEK zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych oraz dostosowanie jej do potrzeb odbiorcy/odbiorców
 • pokonanie barier architektonicznych poprzez obecność:
 • wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • pochylni dla osób niepełnosprawnych od strony południowej budynku
 • windy pozwalającej dostać się na parter
 • odpowiednio przystosowanej toalety na parterze
 • schodołazu umożliwiającego wjazd na piętro obiektu

szkoły, jednostki powiatowe, animatorzy kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, fundacje:

 • wypożyczenie wystaw,
 • udostępnienie sal,
 • pomoc w organizacji wydarzeń lub ich współorganizację
 • objęcie patronatem honorowym PCEK wydarzenia.

Warunkiem korzystania oferty i pomieszczeń PCEK w Ropczycach jest zgodność realizowanych działań ze statutowymi celami edukacyjno-kulturalnymi.

Cele statutowe szczegółowe:

 • Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego,
  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i form multimedialnych.
 • Upowszechnianie uczestnictwa czynnego i biernego w kulturze, w tym
  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i form multimedialnych.
 • Realizacja nowoczesnych, innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze.
 • Udostępnianie i upowszechnianie zasobów dziedzictwa kulturowego regionu,
  z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia.
 • Upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii regionu ropczycko-sędziszowskiego oraz gromadzenie, ochrona i udostępnianie pamiątek, przedmiotów, innych dóbr kultury związanych z historią, w tym kulturą ludową regionu.
 • Udostępnianie i upowszechnianie walorów zabytkowych, artystycznych, historycznych budynku PCEK - dawnej Komunalnej Kasy Oszczędności, udostępnianie go zwiedzającym jako atrakcji kulturalnej.
 • Rozwój aktywności i kreatywności kulturalnej mieszkańców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, w szczególności w zakresie form teatralnych, animacji itp., angażowanie i zachęcanie odbiorców do własnej aktywności twórczej, a także promowanie tej twórczości.
 • Generowanie wiedzy i informacji w zakresie kultury związanej z regionem ropczycko-sędziszowskim.
 • Inspirowanie mieszkańców, odbiorców do eksperymentowania w dziedzinie kultury.
 • Wspieranie twórczych, oddolnych inicjatyw kulturalnych mieszkańców, szczególnie młodzieży.
 • Promocja różnorodnych form teatralnych.
 • Wspieranie i promowanie lokalnych animatorów kultury.
 • Wspieranie i promowanie wytwórców produktów lokalnych, artystów ludowych, osób kultywujących lokalne tradycje i kulturę.
 • Tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych, kultywowania tradycji oraz budowania tożsamości regionalnej.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi na rzecz kultury
  i sztuki.
 • Podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych.
 • Podejmowanie inicjatyw mających na celu zintegrowanie środowiska artystycznego i twórców zamieszkałych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
 • Organizowanie, realizowanie i inicjowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, konferencji, sympozjów, konkursów, wykładów.